• Mediaraad Amstelveen zoekt 
    journalistiek talent

    De volgende aanvraagronde opent op 4 maart 2024
    AANVRAAGFORMULIER

Persbericht: 

Financiële ondersteuning voor vijf journalistieke projecten
Mediaraad Amstelveen zoekt nieuw lid

AMSTELVEEN 

De Mediaraad Amstelveen steunt vijf journalistieke projecten in de najaarsronde van 2023. In totaal ontving de Mediaraad deze keer elf aanvragen over uiteenlopende onderwerpen. De toegekende projecten zijn allen van groot maatschappelijk belang en dragen bij aan de journalistieke ontwikkeling in Amstelveen. Met de toekenning is een totaal bedrag gemoeid van € 63.344,50.

Klik hier voor meer

Doel

De Mediaraad Amstelveen wil de kwaliteit van de lokale journalistiek helpen bevorderen om zo inwoners, bedrijven en organisaties in Amstelveen en de regio beter te informeren over wat er speelt in hun omgeving. Onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het maken van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producties met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek.

Middel

Om het doel te bereiken toetst de Mediaraad subsidieaanvragen aan de door deze raad geformuleerde uitgangspunten. Op basis daarvan geeft de Mediaraad bindende adviezen aan het College van B&W dat de bijdragen uit het Amstelveens Mediafonds zal verstrekken. Aanvragen kunnen in beginsel twee keer per jaar worden ingediend. 

 

Doelgroep

Rechtspersonen en natuurlijke personen met een journalistiek projectvoorstel dat aansluit bij de uitgangspunten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. 

Achtergrond

De samenleving heeft belang bij goed geïnformeerde inwoners, ondernemers en organisaties. Media spelen een belangrijke rol in die informatievoorziening. Lokale media zouden meer inzichten kunnen geven in achtergronden bij het nieuws en maatschappelijk debat - ofwel de diversiteit van het maatschappelijk debat - kunnen stimuleren.

De gemeente Amstelveen wil daarom ‘onafhankelijke, diepgaande, bij de stad betrokken en kwalitatief hoogwaardige (onderzoeks) journalistiek’ in Amstelveen versterken. Daarvoor is op 11 maart 2020 het Stimuleringsfonds Lokale Media (voortaan Mediafonds) in het leven geroepen. Er is voor drie jaar een bedrag van 380.000 euro gereserveerd voor uitvoering en organisatie.

De gemeente Amstelveen heeft ervoor gekozen om het Mediafonds ‘in de pilotfase’ te laten vallen onder de Algemene Subsidie Verordening 2016, waarbij het College van B&W op advies van de onafhankelijke Mediaraad een aanvraag honoreert. Een eerste evaluatie van de impact en werking van het Mediafonds zal plaatsvinden in juni 2021.

Onafhankelijkheid

De vijf leden van de Mediaraad zijn op 1 juli 2020 benoemd door het College op voordracht van een raadscommissie. De leden zijn geselecteerd op journalistieke deskundigheid en/of een maatschappelijk profiel. Zij hebben een onafhankelijke positie in de Amstelveense samenleving. Er is geen sprake van belangenverstrengeling met lokaal werkende media en de leden hebben gedurende voorliggende jaren geen lokale politieke functie uitgeoefend.

 

Alle subsidieaanvragen worden door de Mediaraad vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. Openbaarmaking van de toegekende projecten vindt in overleg plaats met de betrokken media/journalist. 

 

Persberichten

De Mediaraad Amstelveen heeft de eerste drie journalistieke projecten aangewezen voor een bijdrage uit het Mediafonds. 

Lees meer

Uitgangspunten

Bij het beoordelen van de aanvragen evalueert de Mediaraad Amstelveen ingediende voorstellen op een aantal uitgangspunten.

Lees meer

Aanvraagformulier

Vul dit formulier in en stuur dit naar ons e-mail adres. We laten snel weten of we de gegevens goed hebben ontvangen.

Lees meer

Producties/Projecten

Activiteiten/Evenementen

Het Amstelveens mediafonds beoogt de lokale journalistiek op een onafhankelijke wijze te stimuleren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram